۱۰ آبا

اساتید:

استاد خانم غ حیدری

استاد خانم س حیدری

استاد خانم عراقی

استاد خانم آقاجانی

استاد خانم قاسمی

استاد خانم عاشور زاده

استاد خانم حسینی

استاد خانم محمد پور

استاد خانم بابالویی

استاد آقای ط رستمیان

استاد آقای م رستمیان

دیدگاه بگذارید